Diverse mindre kildeuddrag vedr. Mads Hvid

 1. Kongens Retterting (RA). Rigens Forfølgningsbog 1570-75, fol 69b-70b. Peder Muncks forfølgning..
  Heri nævnes: ... Mester Mads Hvid tog genbrev i samme forfølgning til laas. Actum Tryggevælde, 24 die septembris 1574.
  og senere: ... Peder Munck tog stævning over fru Ane Madsdatter, afgangne Albrit Høgs efterleverske, og hendes lavværge, om hun havde noget mod samme forfølgning til laas at sige, thi hendes fader Mester Mads Hvid var død. Actum Tryggevælde, 6 die novembris 1574. [OBK afskrift]
 2. Kongens Retterting (RA). Rigens Dombog 1570-76. fol 48b-50b. Thomis Svendsen i Bierring og Anders Jepsens arvinger i Trabjerg. Heri nævnes vedr. Hogager: ... Her imod berettede forne Thomis Svendsen, at os elskelig mester Mads Hvid og søsters børn haver samme gaard, ... [OBK afskrift]
 3. Kongens Retterting (RA). Rigens Forfølgninger 1545-52, fol 354a-56b. Heri nævnes: ... Mester Mads Hvid paa sine egne og sine søskendes vegne, tog genbrev i denne sag ... [OBK afskrift]
 4. Danske Kancelli (RA). Tegnelser over alle Lande. 1548-51, fol. 461b-462a. Heri nævnes: ... var skikket Iver Huidt, borger udi vor købstad Holstebro, paa Mester Mads Hvid i Estvadgaards vegne ... [OBK afskrift]
 5. Kongens Retterting (RA). Rigens Forfølgninger, bd. 2, p. 608 - Nov. 1539. Mester Mattz Hwydh, sognepresth tiill Holstebroff, hagd breff ... wdgiiffuitt 1539 ... fore Brendgaardtt oc Moossgaardtt ligendes wti Vetrum sogen oc hues andett godz ther Iens Munck eller Peder Munck haffuer brugtt aff Niels Huidz, Iep Huidz eller noger aff theres arffuingers godz ...
 6. Kongens Retterting (RA). Rigens Forfølgninger, bd. 1, p.710 - 1. feb. 1540. Mester Matz Huidh fick stadfestelse offuer ett pergamentz dombreff aff Huerum herritzting, lydendes att herritzfogden mett flere hagde tildømptt mester Mattz Huidh oc hans mettarffuinge att nyde oc beholle all Iep Hindz [mon ikke Huidz] lodh, dell oc rettighett wti Brendgaardtt, Mossgaardtt med mere ...
 7. Kongens Retterting (RA). Rigens Forfølgninger, bd. 1, p.779 - 16. okt. 1540. Mester Mattis Huidt paa syne och Iep Huidz arffuingers wegne finge stadfestelse ... om Brendgaardt och Moesgaardt ...
[JVO kommentarer] er sat i firkantet parentes. Det er også JVO, der har fremhævet navnene.

Mads Ibsen Hvid og hans slægtninge   |   til index


Opdateret: 2 Nov 2004 - Webmaster