Dokumenter vedrørende Trabjergslægten


TannckeZedell - Claus Glambecks arkiv i Rigsarkivet: Bjerre No 6b

Transskription:

Bjerre No 6-b.

Tanncke Zedell:

At epthersom Jacob Berthelsen da boendis ij Løyager
fordum ij Bierg, Haffuer forplictet sig thill
Manderup Parssberig och Offue Schramb Paa
Claus Glambeckis wegne, At wilde lade sig handle
Omb huis eiendom hans høstrue Kiersten Giødes
haffde wdj Bierre, som hun war tilfalden effter
hindis sønn Anders Giødsen, Saa haffuer
forne hans høstrue det icke med hannom willet sambtøcke
Men holde same hindis loede wdj Bierg Indthill hun
wed Dødenn er affgangen, Och da hindis søn
/: Jens Christenssen i Langlund, som hun haffde wed hindes
første hosbund Christen N: boendes ij Holdzbroe
førend hun fick Gjøde Erichssen och komb til Biere
med hans høstrue hindis stebdatter Kiersten Giø=
des datter. Saa well som hindis egen Datter
Sitzell Giødesdatter Peder Anderssens Høstrue
ij Kolding :/ haffuer Arffuet hinde. Och
da saa same lod wdj Bierre ei haffuer Bekommen
Som de siden haffuer solde schiøtt och Aff
hende Thill Claus Glambeck effter deris
Kiøbe och skiøde breffuis indhold.
Saa forne Jacob Berthelssen Komb fra samme
Eiendomb formedilst hans høstrues
Affgang och hans stebbørn hindis arffinger
Och der fore Ingen widere breffue
aff Jacob Berthelss Derpaa At were
Udgiffen.

(Fremfundet af Ole Bech Knudsen)

 

Tilbage til Trabjerg slægten


Page maintained by Jens V. Olsen. Updated: 29. August 2008