Danske Domme i private samlinger - 1570, nr. 353 p. 21-24

trykt

Dom om, at et sønnebarn tager arv i faderens sted efter sine bedsteforældre, hvis faderen er død.

Uddrag af teksten, hvor slægten nævnes:

... aar epther Gudz byrdt Mdlxx, leffuerdagenn post ascensionis domini,16 paa Viburg lanndzting var skickit erlig och fornumstig mandt Jørgen Nielßenn y Rißum17 paa sin egin och Morthin Bundis vegnne y Holsteedbroff, Sørinn Perßenn y Sparkiar18 paa sin hustrus, Anne Jensdatters, vegne medt fuldt magt paa thenn enne och hagde hiidt y rette steffaitt erlig och velbyrdigh frue Anne19 till Muosgaardt20 och hindis datter, jomfru Jngier Mouritzdatter, och thieris lauguerie paa thenn andenn side for enn dom, the till Gindingherritzting forhuerffuitt haffuer paa enn arffue epther jomfru Jngierds21 faders22 oldemoder,23 Margrete Chrestinnsdatther,24 som boede y Trabiere,25 och forne Jørgenn Nielßenn, Morthenn Bunde och Sørenn Perßenn at skulle haffue Mouritz Jenßenns26 søster, och Margrett Chrestinnsdatter war thieris oldemoder,27 och forne Mouritz Jenßenn wor dødt, førindt Margrett affginge, och mintte fordj hans datter, som er enn leedt ydermiere endt thieris hustruer, icki forne Margrett att kunde arffue, och fougdenn dog haffuer hinde forne arffue tildømpt, som the mintte icki rett att uere.

Saa møtte forne frue Anne och berette, att forne Margrett Chrestinsdatter offuerleffuitt hindis husbundt, forne Mouritz Jenßenn, och icki forne Mouritz Jennßenn, ey eller hans moder, som war Margretz datter, nogenn arffue skulle haffue fangitt, och mintte fordj, thett28 Mouritz Jennßenns barnn kunde oc borde epther lougenn hinndis oldmoder att arffue, eptherthj arffue bør fram att gange, emedenn affkom er till;29 och ther huos framlagde samme herritztingsdom, att forne jomfru Jngrid Moritzdatter samme arffue epther Margrett Chrestinsdatter er tildømpt, som thenn dom ydermiere bemeller och jndholler. Och mintte forne herritzfogitt rett att haffue dømpt, och att forne jomfrue Jngier borde samme arffue att beholde.

Noter:

(16) datoangivelsen varierer i forskellige afskrifter, årstallet er fast.

(24) angiver, at Margrethe Christensdatter muligt er en datter af Christen Christensen, der ejer en del af Trabjerg.

JVO kommentarer: Sammenholdes nærværende dokument med skiftet efter Anders Jepsen, fremgår det, at Margrethe Christensdatter er Anders Jepsens enke.
Heraf fremgår det endvidere, at Jens Pedersens enke hed Edel Andersdatter, og at hun blev bagefter gift med Anders Christensen, som også optræder som Mourits Jensens stiffader i en dom fra 1559 (1559-45).
Dommen er bevaret i en lang række afskrifter, men ikke i original. Søren Perßen må være en afskrivningsfejl for Søren Christensen.

tilbage   |   home


Opdateret: 11 Aug 2011 - Webmaster