Rigens Forfølgningsbog 1559-63, fol 400a-b

(Rigsarkivet: Kongens Retterting)

Efter afskrift (lettere moderniseret) af Ole Bech Knudsen.
[kommentar af Jens V. Olsen].

Til laas
Mester Mads Hvid til Nørgaard på sine egne og sine medarvingers Marine Jepskones arvingers vegne i Trabjerg fik stadfæstelse over en velbeseglet skøde under datum mdxliij [1543], lydende at

Anders Vistisen i Isen og hans kære hustru Anne Jepsdatter til euindelig eje havde solgt, skødet og afhændet fra dennum og deres arvinger, og til Marine Jepskone, Jep Christensens efterleverske i Trabjerg, og hendes børn og deres arvinger, al hendes arvelod og del, som er først hendes [d.v.s. Annes] fulde søsterlod i Vester Amtrup, som Sindersen Ibsen og Lave Clementsen ibor.

Item al hendes rette lod og del i Volsgaard med ij øde bol.

Item al hendes søsterlod i tre øde byggesteder, som hedder Helsgaards Hussted, Stugsgaards Hussted og Hvæslund Hussted, med al deres rette tilliggende.

Dette forskrevne gods med huse og jord, ager og eng, forte og fælled, skov og mark, kær og mose, fiskevand, vaadt og tørt, intet undtaget, som nu til forne gods ligger og ligget haver af Arilds tid, og al hendes arvegods ihvor somhelst det nu er, eller her efter findes kan udi Købstæder og paa landsbyer i al Hardsyssel, som Anders Vistisen paa hans hustrus vegne er tilfalden af rette arv efter hendes fader Jep Hvid og hendes brødre, som er Christen Hvid, Niels Hvid, Jens Hvid og Laue Hvid.
som samme skødebrev ydermere indeholder og udviser.
Datum Langesø, 5a feria post viiti et modesti 1562.

Mester Mads
fik første dombrev i denne sag.
Datum Langesø, 3a feria post marie magdalene 1562.

Mester Mads
fik andet dombrev i denne sag.

Datum Langesø, sabbato post bartholomej apostelij 1562.

Mester Mads Hvid
fik tredje dombrev i denne sag.
Datum Langesø, 3a feria post nativitatj marie 1564.

Mester Mads
fik fjerde dombrev i denne sag.
Datum Langesø 4a feria post chatarine virginis 1564.

Mester Mads
fik almindelig stævning udi denne sag.
Datum Odense, 2a feria post mathie apostelj 1565.

Fotografi af fol. 400a


Fotografi af fol. 400b

Foto: JVO

Hvid slægten i Amtrup   |   til index


Opdateret: 2 Nov 2004 - Webmaster